Naša práca

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť, vrátane návštevnej služby. V záujme znižovania chorobnosti a presnej diagnostiky spolupracujeme s ďalšími odborníkmi. Vykonávame pomocné laboratórne a ďalšie diagnostické vyšetrenia.

Starostlivosť zameriavame na správny psychomotorický vývoj detí, na mentálny rozvoj a duševné zdravie dospievajúcich. Pozornosť venujeme včasnému vyhĺadávaniu a liečeniu vrodených chorôb a chronických ochorení, v prípade potreby zabezpečujeme konziliárne vyšetrenia, kúpeĺnú starostlivosť, rehabilitáciu. Realizujeme povinné i nepovinné očkovania.


Našou systematickou prácou a citlivým prístupom zabezpečujeme správny psychomotorický rast, harmóniu duševných funkcii a dobré fyzické zdravie. 


Naša špecializácia

  1. V prospech pacientov využívame okrem alopatie aj doplnkovú liečbu homeopatikami.

  2. U chronických ochorení používame elektroakupunktúru podľa R. Volla.

Našim cieľom je pragmatickým prístupom zachovať a posilniť zdravie mladého organizmu, upevňovať imunitný systém. V rámci preventívnych vyšetrení dohliadame na správny mentálny a duševný vývin pacientov, pomáhame riešiť výchovné problémy, včas vyhľadávame a liečime vrodené i chronické ochorenia. Poskytujeme poradenstvo o správnom stravovaní pri výskyte kvasinkových ochorení, laktózovej intoelrancii, zýšenom cholesterole poruchách vstrebávania minerálov.


Spektrum našej práce

Spektrum našej prace zahŕňa starostlivosť o zdravie pacientov, sledujeme vplyvy, ktoré priaznivo i nepriaznivo pôsobia na telesný, duševný, citový a sociálny stav pacientov.

Spolupracujeme s inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi. Využívame možnosť laboratórnej diagnostiky, ako i CRP a EAV prístroj. V rámci prevencie sa zameriavame na správny fyzický, rozumový,citový a sociálny vývin. Zabezpečujeme povinné a nepovinne

očkovania. Zvýšenú starostivosť venujeme chronicky chorým a handicapovaným.

MUDr. Zuzana Galovičová, detská lekárka, Všeobecný lekár pre deti a dorast, J. Murgaša 35, Nové Zámky, tel. 035/6426228